LAATSTE NIEUWS

Aardwarmte project is in bedrijf genomen

09-12-2022


Na een lange aanloopperiode heeft Duurzaam Voorne haar aardwarmte project in bedrijf genomen. In het vierde kwartaal van 2022 is gewerkt aan het boren van een side-track voor een van de putten. Deze operatie is goed geslaagd waarna de productie gestart kon worden. Op dit moment wordt circa 70 hectare kassen verwarmd met geothermische warmte, waarmee het glastuinbouw gebied Tinte op Voorne Putten een enorme stap maakt in de energietransitie. Het vermogen van het project bedraagt circa 20 Megawatt.  

 

Lodewijk Burghout, directeur van Duurzaam Voorne geeft aan dat er de komende tijd nog meer bedrijven in het gebied worden aangesloten door het leggen van diverse extra distributieleidingen door het gebied. Aandeelhouders Meewind en Geo Voorne Holding spreken van een goede eerste stap en spreken de verwachting uit dat ze de komende jaren verder invulling kunnen geven aan hun ambities om duurzame warmte te gaan leveren aan andere functies in de nabije omgeving, zowel stedelijk als industrieel.Werkzaamheden side track boring gestart

15-09-2022


Gedurende de voorgaande twee weken is de boortoren op locatie Duurzaam Voorne opnieuw opgebouwd met als doelstelling om de zogenaamde “side track boring” uit te voeren, deze week is er daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden.

Allereerst is het onderste gedeelte van de put in lijn met de daarvoor geldende regelgeving afgedicht.

Met behulp van de boortoren wordt nu vervolgens in de reeds aanwezige verbuizing een boorbuis naar beneden gelaten die steeds wordt verlengd tot een diepte van ruim 1,2 km is bereikt.

Op deze diepte wordt met behulp van het ingebrachte buizensysteem gekoppeld aan de boortoren een opening gefreesd door de aanwezige verbuizingen naar de bodemlaag buiten de buis.

Na het openen van de verbuizing wordt buiten de verbuizing met de boortoren verder schuin naar beneden geboord in dezelfde formatie waarin de eerdere boring is uitgevoerd.

Het boortraject eindigt daarbij op een diepte ongeveer gelijk aan de eerste boring echter circa 80 m verwijderd van de oorspronkelijke plaats waar het warme formatiewater gewonnen zou gaan worden.

Dit proces wordt genoemd het boren van de ‘side track’.

Ter diepte van de nieuwe locatie in de water producerende laag wordt de verbuizing geperforeerd zodat het water kan toestromen.


Duurzaam Voorne Holding BV zal aansluitend in oktober/november de geothermiebron opstarten en de warmtelevering via de aangelegde warmteleidingen nog voor de komende winterperiode gaan leveren aan de daarop aangesloten tuinders.Start voorbereidingen side track boring

16-06-2022

 

Het opstarten van de geothermiebron aan de Konneweg te Tinte heeft helaas vertraging opgelopen.

Dit is veroorzaakt door het vastzitten van een filterbuis onderin de productieput.

Hierdoor is het noodzakelijk om een aftakking te boren in het onderste deel van een van de putten die we al eerder boorden.
Dit gaat plaatsvinden in augustus 2022 waarna in september 2022  de aardwarmte productie kan aanvangen.

Ook voor deze korte periode van boren hebben wij een vergunning nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deze vergunning is in te zien via de website van het MinisterieStart transport en opbouw boortoren 

20-12-2019

 

In een eerder stadium informeerden wij de omwonenden over ons geothermieproject voor het verduurzamen van de glastuinbouw. Meer informatie over het transport van de boortoren naar de boorlocatie aan de Konneweg en de aanvang van de twee boringen tot 2,5 km diepte treft u aan op de website van Aardyn.


Komst boortoren in zicht

14-11-2019

 

Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd om de locatie gereed te maken

voor de komst van de boortoren.Start heien conductors

23-09-2019

 

Vorige week is gestart met het heien van de conductors

Informatieavond georganiseerd

20-08-2019

 

Op dinsdagavond is een informatieavond georganiseerd op de boorlocatie aan de Konneweg. Op deze avond zijn verschillende specialisten aan het woord geweest om te vertellen over o.a. de geologie, de boring, de bouw en de communicatie tijdens het project.


Heiwerkzaamheden afgerond

07-08-2019

 

Na het heien van de conductors zijn ook de heiwerkzaamheden afgerond van de vloer. Vanaf nu zal het beton gestort worden, waarmee het terrein van de boorlocatie definitief verhard zal zijn.Grondwerk begonnen

11-09-2019

 

Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden begonnen op het terrein!

Boorcontract getekend

10-07-2019

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Afgelopen jaar is er voortvarend gewerkt aan het ontwerp van de installatie, de financiering, de vergunningen en de warmteleveringscontracten. Deze week zijn een aantal cruciale mijlpalen behaald. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de documentatie rondom de financiering vanuit de bank. Alle reden dus om een handtekening te zetten onder het contract met de boorfirma, de grond aan te gaan kopen en de contracten met de uitvoerende partijen voor de aanleg van de boorlocatie te tekenen!